HOME > 정보와 의견 > KAO 이달의 천문사진 > Photo Gallery
    
고흥우주센터의 겨울은하수
올림피아드 [master]   2016-10-05 오전 11:12:59 349

  촬 영 자 : 이 준 영 (2015 KAO) 

  촬영일시: 2016년 1월 12일  22시 17뷴 

  촬영장소: 국립고흥청소년우주체험센터

  망 원 경:  x

  카 메 라: Nikon D5200, Sigma 18.0~50.0 f/2.8~4.5

  노출정보: 20.0초 1장, iso 3200, f/2.8

  보정정보: psd 5.0으로 노출, 색조, 명료도 등 조절

  사진제목: 고흥우주센터의 겨울은하수 (2016 겨울학교 천체사진전 장려상)


(IP : 220.117.140.221)
  북천일주 (2016-11-07 오후 12:42:46)
  (2016-09-01 오후 1:45:20)
 
       

M42 오리온 성운
2017.06.01    Hit : 61
by 올림피아드
2017.05.04    Hit : 131
by 올림피아드
두 개의 심장, ...
2017.04.03    Hit : 156
by 올림피아드
M31, M32, M110
2017.02.28    Hit : 226
by 올림피아드
M42, M43, M1977
2017.02.02    Hit : 354
by 올림피아드
북극성과 북두칠...
2017.01.03    Hit : 320
by 올림피아드
미리내의 나무
2016.12.07    Hit : 256
by 올림피아드
북천일주
2016.11.07    Hit : 283
by 올림피아드
고흥우주센터의 ...
2016.10.05    Hit : 350
by 올림피아드
2016.09.01    Hit : 334
by 올림피아드
sky Bridge
2016.08.01    Hit : 362
by 올림피아드
겨울철 은하수와...
2016.06.30    Hit : 455
by 올림피아드
숨은그림 찾기
2016.06.01    Hit : 367
by 올림피아드
My First Moon
2016.05.04    Hit : 428
by 올림피아드
테이프의 기적
2016.04.04    Hit : 556
by 올림피아드
에튀드 Op.36 No...
2016.03.02    Hit : 592
by 올림피아드
보데의 담배 (최...
2016.01.28    Hit : 743
by 올림피아드
밤과 낮, 별과 ...
2015.12.04    Hit : 707
by 올림피아드
겨울은하수와 황...
2015.11.02    Hit : 835
by 올림피아드
전갈자리
2015.09.30    Hit : 730
by 올림피아드

    01 02 03